Polityka Bezpieczeństwa – klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma MONOLIT Michał Godlewski, 18300 Zambrów, ul.
  Strzelnica 12, NIP: 7231542265, REGON: 200164221.
 1. W sprawach ochrony danych osobowych należy się kontaktować z osobami zarządzającymi firma, adres j.w.
 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą. w następujących celach:

 

  a. w celu wykonania umowy i na podstawie zawartej przez Panią/Pana z Administratorem umowy (art. 6 ust 1 lit. B ogólnego rozporządzenia o ochronie danych),
  b. w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, wynikających w szczególności z Ustawy o rachunkowości, Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, Ustawy Ordynacja podatkowa, Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, Ustawy prawo przedsiębiorców i in. (art. 6 ust 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o danych osobowych),
  c. w celach dowodowych, na potrzeby wykazania faktów oraz w celu ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń przez Administratora, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust 1 lit f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych),
  d. tworzenia analiz, zestawień i statystyk na potrzeby Administratora, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6. ust.1 lit f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych).

 

 1. Procesorami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty świadczące Administratorowi danych usługi
  doradcze, administracyjne, rachunkowe, marketingowe, prawne, informatyczne, ubezpieczeniowe, banki, pośrednicy finansowo-ubezpieczeniowi, operatorzy pocztowi, firmy kurierskie, izby rozliczeniowe i podmioty pośredniczące w rozliczeniach, audytorzy zewnętrzni, organy nadzoru.
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat od momentu ustania wzajemnych relacji,
  chyba, ze przepisy szczególnie nakazują przetwarzanie w dłuższym okresie.
 1. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, w razie ich
  niezgodności ze stanem rzeczywistym, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli podstawą przetwarzania jest zgoda), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 1. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż
  przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o
  ochronie danych.
 1. Posiadanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy lub wykonania obowiązków
  Administratora wynikających z przepisów prawa.